Gebruikersvoorwaarden

CLEAN VENTURE (N-CV APP/PLATFORM)

Artikel 1. Toepasselijkheid:

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van of bezoek aan deze app/platform. Met een bezoek aan deze app/platform bevestig je 18 jaar of ouder te zijn en stem je ermee in aan deze gebruikersvoorwaarden gebonden te zijn. Voorwaarden van derden zijn niet van toepassing op het bezoek en gebruik van deze app/platform.

Artikel 2. Intellectuele eigendom:

Deze app/platform is een product van F.T.W. B.V. gevestigd en zaak doende aan de Kerkstraat 47 te 5981 CE Panningen (Nederland). Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten van F.T.W. B.V. – hierna te noemen F.T.W. B.V. berusten bij F.T.W. B.V. Het is verboden producten van F.T.W. B.V. – daaronder uitdrukkelijk begrepen deze app/platform en alle toepassingen en software, teksten, afbeeldingen, tekeningen, illustraties, logo’s, animaties, video’s en andere content in deze app/platform – te kopiëren, publiceren, wijzigen en/of exploiteren, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van F.T.W. B.V..

Artikel 3. Service:

Deze N-CV -app/platform betreft een applicatie ter bevordering en ondersteuning van talenten gerelateerd aan je natuurlijk potentieel wat inzichtelijk wordt gemaakt bij het invullen van de N-CV test. De hierbij gegeven informatie & adviezen uitdrukkelijk geen medisch advies. De geboden informatieoplossingen en adviezen worden nadrukkelijk niet geacht enige persoonlijke behandeling door een medicus, paramedicus, psycholoog of psychiater te vervangen of een medische diagnose te stellen, al dan niet met een daarbij behorend medisch behandeltraject en/of genezingsplan.

Artikel 4. Aanpassing app/platform:

F.T.W. B.V. heeft steeds het recht om zonder verdere aankondiging en zonder inachtneming van enige termijn de inhoud van deze app/platform te wijzigen of aan te passen en tevens het recht om het gebruik van de app/platform (gedeeltelijk) – al dan niet tijdelijk – stop te zetten. F.T.W. B.V. heeft niet de verplichting te zorgen voor een update van de app/platform. F.T.W. B.V. heeft voorts steeds het recht het gebruik van de app/platform of een account aan een individuele gebruiker te ontzeggen. Een aanpassing, wijziging, het gebrek aan updaten en/of het stopzetten van de mogelijkheid gebruik te maken van de app/platform of een account, kan nimmer leiden tot compensatie en/of schadevergoeding door F.T.W. B.V.

Artikel 5. Gebruik app/platform en account:

De bezoeker en/of gebruiker van deze app/platform is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de app/platform, het gebruik van zijn/haar account in de app/platform alsmede voor de geheimhouding van het password van zijn/haar account. Het gebruik van de app/platform en het account geschiedt geheel en al op eigen risico. Dit mag voorts enkel en alleen plaatsvinden voor persoonlijk – niet commercieel – gebruik, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van F.T.W. B.V. Het gebruik van de app/platform en/of het account kan op elk moment door jou worden beëindigd. Het is verboden software of andere hulpmiddelen te gebruiken die de app/platform dan wel het gebruik hiervan kunnen beschadigen of schade voor F.T.W. B.V. kunnen opleveren.

Artikel 6. Persoonsgegevens:

F.T.W. B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Zij zal uitsluitend en alleen persoonsgegevens verwerken voor zover en zoveel dit noodzakelijk is voor een correct functioneren van de app/platform en het account in de app/platform en voor het geven van de in de app/platform en/of het account verwerkte adviezen, gericht op de persoon, van de bezoeker en/of gebruiker. De bezoeker en/of gebruiker van de app/platform en het account wordt door het bezoek en/of gebruik hiervan en door de invoering van zijn/haar gegevens geacht uitdrukkelijk toestemming te geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. F.T.W. B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op de bezoeker en/of gebruiker van de app/platform en/of het account in de app/platform geheim te houden voor derden en te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige inbreuk dan wel verwerking. F.T.W. B.V. hanteert een privacyverklaring ten aanzien van de verwerking van gegevens van haar bezoekers en gebruikers.

Artikel 7. Aansprakelijkheid:

Elke aansprakelijkheid van F.T.W. B.V. voor eventuele schade door het bezoek en/of gebruik van deze app/platform dan wel door een gebrek aan de app/platform en/of het account wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van F.T.W. B.V. De bezoeker en/of gebruiker van deze app/platform vrijwaart F.T.W. B.V. voor deze schade en voor eventuele aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het gebruik van deze app/platform dan wel een gebrek aan de app/platform en/of het account. Voor het geval F.T.W. B.V. ondanks het vorenstaande toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade – quod uitdrukkelijk non – dan is F.T.W. B.V. enkel aansprakelijk voor directe materiële schade als gevolg van het gebruik van de app/platform en/of het gebrek aan de app/platform en/of het account, en voorts tot een maximumbedrag van € 500,00 voor het totaal van de schadeveroorzakende gebeurtenissen. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle vorderingsrechten ten opzichte van F.T.W. B.V. vervallen na verloop van 1 jaar na de dag waarop deze zijn ontstaan.

Artikel 8. Toepassing recht en geschillen:

F.T.W. B.V. wenst een onverhoopt geschil met jou ten aanzien van het bezoek of gebruik van deze app/platform onderling op te lossen. F.T.W. B.V. verzoekt jou dan ook eerst contact met haar op te nemen, om te bezien of dit tot de mogelijkheden behoort. Voor het geval dit ongelukkigerwijs niet mocht lukken, geldt dat op alle geschillen ten aanzien van het bezoek en/of gebruik van deze app/platform of een gebrek aan de app/platform Nederlands recht van toepassing is. Voor wat betreft deze geschillen is voorts bij uitsluiting de Rechtbank Limburg bevoegd, tenzij dwingend bij wet een andere bevoegde rechter of instantie is voorgeschreven.