Privacyverklaring

CLEAN VENTURE (N-CV APP/PLATFORM)

Clean venture is een onderdeel van F.T.W. B.V.. F.T.W. B.V. is gevestigd en zaak doende aan de Kerkstraat 47 te 5981 CE Panningen (Nederland), hierna te noemen F.T.W. B.V., verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers en gebruikers van deze app/platform en het account in deze app/platform. F.T.W. B.V. gaat zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om. In deze verklaring wordt beschreven op welke wijze jouw persoonsgegevens door F.T.W. B.V. worden verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens:

Onder verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

F.T.W. B.V. verwerkt in die zin dus jouw persoonsgegevens. Hierbij valt te denken aan de gevallen waarbij je onze app/platform bezoekt en/of gebruikt en/of een account aanmaakt en/of gebruikt. In dergelijke gevallen worden door F.T.W. B.V. van jouw persoonsgegevens verzameld, vastgelegd, opgeslagen, opgevraagd, geraadpleegd, gebruikt, gealigneerd, gecombineerd en/of afgeschermd.

Aard persoonsgegevens:

F.T.W. B.V. kan bij jouw bezoek aan en/of gebruik van de app/platform dan wel het gebruik van een account de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • jouw voornaam;
 • jouw achternaam;
 • jouw e-mailadres;
 • jouw wachtwoord;
 • jouw leeftijdsgroep;
 • de naam van het bedrijf waarvoor je werkt;
 • afdeling van het bedrijf waarvoor je werkt;
 • jouw Ip-adres;
 • hard- en softwareinformatie;
 • jouw locatie;
 • het tijdstip van het door jou opvragen van gegevens en welke dat zijn;
 • jouw testuitkomst

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:

De N-CV app/platform betreft een applicatie ter bevordering en ondersteuning van talenten gerelateerd aan je natuurlijk potentieel, wat inzichtelijk wordt gemaakt bij het invullen van de N-CV test. De persoonsgegevens die hierbij door F.T.W. B.V. worden verwerkt, worden enkel verwerkt voor het laten functioneren van de app/platform en/of het account en voor het geven van de in de app/platform en/of het account verwerkte adviezen, gericht op de persoon, van de bezoeker en/of gebruiker. De bezoeker en/of gebruiker van de app/platform en het account wordt door het bezoek en/of gebruik van de app/platform en het account alsmede met de invoering van zijn/haar gegevens geacht uitdrukkelijk toestemming te geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is.

Delen persoonsgegevens met derden:

F.T.W. B.V. deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent of op basis van een wettelijke plicht. Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken – waaronder de app/platform- ontwikkelaar c.q. het automatiseringsbedrijf – heeft F.T.W. B.V.-verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

F.T.W. B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is en niet langer dan wettelijk toegestaan. Bij de verwijdering van de app/platform of het account zullen deze direct worden vernietigd.

Beveiliging persoonsgegevens:

F.T.W. B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging en tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Met het personeel en stagiaires is geheimhouding betreffende vertrouwelijke persoonsgegevens overeengekomen. Een onverhoopt relevant datalek wordt direct aan jou en binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Jouw rechten:

Je hebt het recht door F.T.W. B.V. geïnformeerd te worden over hoe met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Je hebt hierbij het recht inzage te vragen in de van jouw verwerkte persoonsgegevens, deze gegevens te laten corrigeren of deze te laten wissen. Neem hiervoor gerust contact op met F.T.W. B.V. Op jouw verzoek zal binnen een termijn van 4 weken worden gereageerd. Je hebt tenslotte ook het recht een klacht bij de rechtbank of de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen tegen de (wijze van) verwerking van jouw persoonsgegevens.